സ്വാഗതം

പ്രിയാ ഇ.എൻ.ടി കെയർ

സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിറ്റി ഇ.എൻ.ടി ഹോസ്പിറ്റൽ

കഴിഞ്ഞ 26 വർഷമായി E.N.T. ചികിത്സാ രംഗത്ത് നിറ സാന്നിധ്യമായ ചീഫ് E.N.T. സർജൻ ഡോ: പ്രിയദർശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോംപാക്റ്റ് സൂപ്പർ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ഇ.എൻ.ടി. ഹോസ്പിറ്റലാണ് പ്രിയ ഇ.എൻ.ടി. കെയർ. കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി "DAY CARE SURGERY" എ ആശയം നടപ്പിലാക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് എൻഡോസ്‌കോപ്പിക്ക് ഇ.എൻ.ടി ശസ്ത്രക്രിയകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി E.N.T. സേവന രംഗത്ത് സജീവമായി നിലനിൽക്കുു.

തുടർന്ന് വായിക്കു
ഔർ പാനൽ ഓഫ് പ്രൊഫെഷണൽസ്
സർജറി ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റീസ്
മെസ്സേജ് അയക്കു
രോഗികളുടെ അഭിപ്രായം